Ανάθεση Ακινήτου

Το ποσό της αμοιβής το θεωρώ εύλογο – δίκαιο, όχι υπερβολικό και ως ειδική προσυμφωνηθείσα αμοιβή θα την εξοφλήσω στο ακέραιο με την υπογραφή συμβολαίου – προσυμφώνου – εργολαβικού η με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.
Σε περίπτωση που η ανάθεση του παραπάνω ακινήτου γίνεται από εμένα αλλά για λογαριασμό συνεργατών – συγγενών – συνεταίρων η φιλικών μου προσώπων υποχρεούμαι να τους ενημερώσω να σας καταβάλλουν την ανωτέρω συμφωνηθείσα μεσιτική αμοιβή, διαφορετικά δεσμεύομαι να καταβάλω ο ίδιος / η ιδία τα αναλογούντα έξοδα και την μεσιτική αμοιβή για την πώληση – ενοικίαση – αντιπαροχή των ακινήτων που αναγράφονται παραπάνω.
Οφείλω να ενημερώσω έγκαιρα το κτηματομεσιτικό γραφείο για την ημέρα – ώρα και τόπο υπογραφής του συμβολαίου-προσυμφώνου-εργολαβικού-μισθωτηρίου-αρραβώνα ανεξαρτήτως από το αν έχει διαμεσολαβήσει το κτηματομεσιτικό γραφείο, καθώς επίσης υποχρεούμαι να γνωστοποιήσω στο γραφείο τα ακριβή στοιχεία του αγοραστή – ενοικιαστή διαφορετικά το κτηματομεσιτικό γραφείο διατηρεί κάθε δικαίωμα τώρα η στο μέλλον να εξακριβώσει με τις ανάλογες νόμιμες διαδικασίες εάν έχω προβεί στην πώληση – ενοικίαση των παραπάνω ακινήτων και να με επιβαρύνει με τα αναλογούντα έξοδα που θα προκύψουνε.